• Díjmentes pályázatfigyelés | Díjmentes konzultáció és pályázati tanácsadás | A pályázati anyag összeállítása | Pályázatok utógondozása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 

a)       Jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.

 

b)       A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése, az átalakítása.

c)        A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás).

d)       Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében - amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

 

 

Célcsoporttal szembeni elvárások:

 

A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:

a)       25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában6 ,

b)       iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,

c)        a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,

d)       a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,

e)       a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, kivéve a jelen felhívás 3.4.1.1 bf) pontját.

f)        a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás.

 

 

Gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások:

 

 

a)       A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére, valamint a támogatott időszak és a továbbfoglalkoztatás teljes (akár fenntartási időszakra átnyúló) időszaka alatt a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető.

b)       A támogatást igénylőnek a továbbfoglalkoztatás teljesülését legkésőbb a továbbfoglalkoztatási időszak lejártát követő, soron következő beszámolóban, vagy első fenntartási jelentésben kell igazolnia.

c)        A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.

d)       A gyakornok(ok) munkaszerződésben is rögzítendő, a projekthez kapcsolódó feladatai:

a.        9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése;

b.       együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval.

e)       Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti ok miatt munkáltatói azonnali hatályú felmondással, vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható.

 

 

A projekt megvalósítását a Támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva minimum 9, maximum 18 hónapra tervezheti, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is.

 

Támogatást igénylők köre:

 

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

·         rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

·         amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

·         az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

 

Jogi forma szerint

·         kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

·         SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló vállalkozó)

·         kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)

·         szövetkezetek (12-)

 

 

Célcsoport támogatásának költsége

 • A célcsoporttag havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb bruttó 250.000 forintot.

 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

 

 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében az elszámolható költség összege kapcsolattartónként maximum havi 80.000 forint legfeljebb 18 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását (ide nem értve a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamát) nem meghaladó időtartamra.

 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (gyakornok munkakörének betöltéséhez szükséges munkaruha, munkavédelmi felszerelés, továbbá egyéb, 100 000 Ft egyedi beszerzési összeget el nem érő kis értékű eszköz) gyakornokonként legfeljebb 300 000 forint erejéig.

 

 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 

A projekt keretében a célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódóan azon alábbi, szükséges és elengedhetetlen, a felvett gyakornok munkaköréhez kapcsolódó beruházásokra van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak annak munkavégzéséhez. A beruházás mértéke nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 25%-át.

 

Eszközbeszerzés költségei

 • Tárgyi eszközbeszerzés: a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges, a gyakornok foglalkoztatásával összefüggő, indokolt beszerzések. Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc, gurulós konténer beszerzése támogatható.
 • Megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a tárgyi eszköz beszerzések köre kiterjed a foglalkoztatáshoz szükséges átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzésére, az eszközre aktivált eszköz-átalakítás költségére.

Immateriális javak beszerzésének költsége

 • Szoftver, licence költségei: a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges beszerzések, a megfelelő gyakornoki munkafeltételek, gyakornok foglakoztatásának biztosításához szükséges beszerzések.
 • Immateriális jószágként aktivált, a jelen felhívás 8. Fejezet 6. pontjában meghatározott TESZOR-listában szereplő szoftver, a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges, a gyakornok foglalkoztatásával összefüggő indokolt beszerzések.

 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 

 • A projekt keretében a célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódóan azon alábbi, szükséges és elengedhetetlen, a felvett gyakornok munkaköréhez kapcsolódó beruházásokra van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak annak munkavégzéséhez. A beruházás mértéke nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 25%-át.

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

 

1.     A szakképzési centrum, mint együttműködő partner által kiadott igazolás a kapcsolatfelvételről (aláírt, szkenelt –pdf/tif- formátum)

2.     Önéletrajzok a vállalati gyakornoki kapcsolattartó(k) esetében (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum)

 

   • Az önéletrajzban egyértelműen meg kell jelölni a vállalati gyakornoki kapcsolattartó munkatapasztalatának, valamint a támogatást igénylőnél eltöltött munkaviszonyának pontos időtartamát (év, hónap, nap)
   • Az önéletrajznak tartalmaznia kell a vállalati gyakornoki kapcsolattartó aláírását

 

3.     Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló amennyiben az nem került feltöltésre a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra vagy SZJA bevallás:

 

4.     Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum:

 

 

5.     Minden beszerzendő eszköz (beruházás és igénybevett szolgáltatás) alátámasztására 3 db, érvényes egymástól független árajánlatadók által kiállított árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:

a)     az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra vonatkozóan;

b)    az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, műszaki paramétereit, részletes szakmai tartalmát/jellemzőit, technikai feltételek részletes feltűntetése;

c)     az árajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, ráfordított emberhónap számot, valamint, amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség becsült mértékét, valamint amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába foglal, azok összegét és megnevezését;

d)    szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;

e)     eszköz beszerzése esetén az ajánlat tárgyának VTSZ számát;

f)     eszközök esetén az eszköz gyártási évét és a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új.

g)    ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházás esetén a részletes építési, kivitelezési költségvetést, költségeket.

h)     az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat;

i)      az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;

 

 

6.     A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya:

 

7.     A támogatási kérelem beadását megelőző 2 utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói létszámot tartalmazó oldala (pl. kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén a 2016. évről beküldendő NAV adatlap száma: 1629-A-02-02), vagy belső munkaügyi nyilvántartása.

8.     Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:

 

9.     Tulajdonostársak hozzájárulása - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:

 

10.  Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:

 

11.  Építési engedély vagy nyilatkozat építési engedély mentességről - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást: Amennyiben a projekt infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz, csatolni szükséges a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős építési engedélyt. Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte. A jogerős építési engedély hatálybalépésének időpontja nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának időpontja.

 

Ha az infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházás nem építési engedély köteles, akkor a támogatást igénylő erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolni, amelyben szerepel a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan.

 

12.  Építési tervdokumentáció - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:

 

13.  A Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3. tartalmi értékelési szemponthoz kapcsolódóan a támogatást kérő által benyújtott nyilatkozata, amelyben igazolja a támogatást igénylő, hogy a

 

§  Benyújtást megelőző 3 lezárt, üzleti év valamelyikében rendelkezett/rendelkezik tanulószerződéssel

§  A nyilatkozat kötelező tartalma: a tanulószerződés időtartama (-tól –ig megjelöléssel) és a vállalkozás neve, címe (azonosításra alkalmas módon)

 

14.  A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 103. § alapján kiállított minőségellenőrzési tanúsítvány a közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (amennyiben releváns).

 

Kapcsolat

Pályázat Koordinátor Kft.

9023 Győr, Fehérvári út. 11.
Telefon: 96/283 166
iroda@palyazatkoordinator.hu

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Kövessen minket