• Díjmentes pályázatfigyelés | Díjmentes konzultáció és pályázati tanácsadás | A pályázati anyag összeállítása | Pályázatok utógondozása

 

A támogatás mértéke, összege

 

a)       Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

b)       Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

c)       A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a, legfeljebb 50 millió Ft lehet.

Projekt mérete:

 • Az elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;

Támogatott tevékenységek:

1) Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

 • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

2) Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

 • Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 • Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
 • Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

3) Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

4) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. (Budapest, Pest megye) A pályázó székhelye ettől függetlenül lehet Budapest vagy Pest megye, a megvalósítás helyenként megjelölt telephelye szükséges, hogy más régióban legyen!

Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).

 

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

a)       A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

b)       A megújuló energiafelhasználásra irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

c)       A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

 

Támogatást igénylők köre:


A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
 2. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

Jogi forma szerint:

a)                  kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

b)                  SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

 

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
228 Egyéni cég
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
231 Egyéni vállalkozó 

 

 

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

 

 

KÖNYVELŐ:

A gazdálkodási adatok igazolására az alábbiak fogadhatók el:

 • gazdasági társaság, szövetkezet esetén a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), utolsó és utolsó előtti lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás);
 • Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum:
  • Az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló cégszerűen aláírt dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) másolatát kell benyújtani.

 

A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala, vagy belső munkaügyi nyilvántartása.

 

ÜGYVÉD:

A támogatást igénylő törvényes képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta:

 

A támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) jogosultságának igazolására a következő dokumentumok fogadhatók el:

 • gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta;
 • egyéni vállalkozó esetén a támogatást igénylő aláírási címpéldánya/vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta.

 

A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített aláírásmintának alkalmasnak kell lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére.

 

Alapító Okirat, Alapszabály, Társasági Szerződés utolsó egységes szerkezetű, ügyvéd által ellenjegyzett változata

 

Kft. esetében tagjegyzék, részvénytársaság esetében részvénykönyv-kivonat cégszerűen aláírt változata, az 5% feletti részvényesek megjelölésével 

 

 

TERVEZŐ:

Nyilatkozat építési engedély köteles beruházásról vagy az építési engedély mentességről - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:

 

 • Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele a jogerős építési engedély megléte (engedélyeztetési eljárásra beadásra került igazolás). A jogerős, érvényes építési engedélyt az első kifizetési kérelemhez szükséges csatolni.
 • Amennyiben a projekt infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz, akkor a támogatást igénylő arra vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolni, hogy a beruházás építési engedély köteles vagy sem.
 • Amennyiben nem építési engedély köteles, úgy csatolni szükséges a kivitelező nyilatkozatát a munkálatok megkezdésére vonatkozóan.

 

Építési tervdokumentáció - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:

 • Amennyiben a támogatási kérelem infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz, csatolni szükséges az építési tervdokumentációt, amely tartalmazza a tervrajzokat, valamint az építészeti és technológiai műszaki leírást, költségvetést.

 

Épületenergetika:

 

a)       Energetikai melléklet (Excel formátumban), amely tartalmazza a Szakértői, a Kivitelezői és Tervezői nyilatkozatot is. A mellékletben szereplő nyilatkozatokat aláírt, szkennelt formátumban is csatolni szükséges.

b)       Az épület beruházás megvalósítását megelőző (kiinduló) állapotára vonatkozó, tanúsító program használatával készített - 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti - hitelesített energetikai tanúsítvány a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással, mely a CO2 kibocsátási értékeket tartalmazza.

c)       A beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített nem hitelesített elő-tanúsítvány a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással, mely a CO2 kibocsátási értékeket tartalmazza.

 

A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítások készíthetőek egyszerűsített vagy részletes módszerrel, azonban a megelőző (kiinduló) és a követő (tervezett) állapot azonos számítási módszer szerint kerülhet meghatározásra.

 

Statikai szakvélemény (a szakvéleménynek minden esetben tartalmaznia kell a szakvéleményt készítő szakértő nevét és megfelelő - statikus - jogosultsági számát):

a.        Megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértő személy által készített, a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvélemény, mely igazolja, hogy a korszerűsítendő épület(ek) nem rendelkeznek állékonysági problémával.

b.       Tetőszerkezeten elhelyezendő megújuló energiát hasznosító rendszerek esetében a tartószerkezet megfelelősségét statikai szakvéleménnyel szükséges igazolni.

 

Fotódokumentáció: A támogatási kérelem szerinti fejlesztés előtti állapotot bemutató teljes körű fotódokumentáció. A melléklet terjedelme épületenként 10 db kép a fejlesztéssel érintett épületekről, szerkezetekről, elemekről.

PÁLYÁZÓ:

Minden költségtétel alátámasztására 3 db, érvényes egymástól független árajánlatadók által kiállított árajánlat csatolása szükséges.

ÁRAJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYE:

 • az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra vonatkozóan;
 • a gyártó megnevezését; származási országát
 • az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; a gyártó által meghatározott típusát, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek és az egyedi költségkalkuláció részletes feltűntetését;
 • tartozék beszerzése esetén annak jelölését, hogy mely eszközhöz tartozik;
 • szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;
 • eszköz beszerzése esetén az ajánlat tárgyának VTSZ számát;
 • az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;
 • az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat;
 • eszközök esetén az eszköz gyártási évét és a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új;
 • ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházás esetén a részletes építési, kivitelezési költségvetést, költségeket.
 • amennyiben az eszköz- vagy szoftverbeszerzéshez kapcsolódó árajánlat tartalmaz betanítást, szállítást és üzembehelyezést is, kérjük ezek költségét külön feltüntetni.
 • igénybevett szolgáltatások esetén, a fentieken túlmenően az árajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, ráfordított embernapszámot, hogy hány fő végzi az adott tevékenységet, valamint, amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség becsült mértékét, valamint amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába foglal, azok összegét és megnevezését;

 

 • az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzés esetében 1 árajánlat csatolása szükséges, mely mellékletként tartalmazza szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozatot.

 

Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos árfolyamán. Nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás.

 

Kapcsolat

Pályázat Koordinátor Kft.

9023 Győr, Fehérvári út. 11.
Telefon: 96/283 166
iroda@palyazatkoordinator.hu

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Kövessen minket